Tutores

 

       GRUPO TUTOR  ATENCIÓN A PADRES
1º ESO A  Pilar Martí
 
1º ESO B  Sara Vanaclocha
 
2º ESO A  Sarai Nogues (Sustituye: Rosa Gil)
 
2º ESO B  Ulises Ávila
 
2º ESO C  Lola Mártinez  
3º ESO A  Isabel Cámara
 
3º ESO B  Estefanía Margarit
 
3º ESO PMARC  Jose Luís Mateo  
4º ESO A  Vicen Suelves
 
4º ESO B  Mª José Sánchez Cerdá
  
1º BAC C  Andrés Cebrian
 
1º BAC H  Mª José Pallás Duart  
2º BAC   Santiago Sánchez
  
2º BAH  Jose Vicente Herrero  
1º FPB  Ana Valls
  
2º FPB  Antonio Benlloch
  
1º CFGM  Ana Puche
 
2º CFGM  Fco. Gil